กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางวรนุช ขาวศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
044985126

-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา
-

นางปรียา คิวขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
044985126

นางอรอนงค์ แซ่ล้อ
พนักงานจ้างทั่วไป
093418079

น.ส.สาวิตรี ห้อยไธสง
ผู้ดูแลเด็ก


น.ส.สุกัญญา เพชรเสน่ห์กุล
ผู้ดูแลเด็ก