ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑ การคมนาคม/จราจร


เทศบาลตำบลหนองน้ำใส สามารถติดต่อกับตัวอำเภอสีคิ้ว อำเภอปากช่อง และจังหวัด นครราชสี อำเภอมวกเหล็ก และจังหวัดสระบุรี ได้อย่างสะดวก โดยทางรถยนต์ ดังนี้
- ทางรถยนต์ จากเทศบาลตำบลหนองน้ำใส - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร จากนั้นก็สามารถคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ เป็นไปโดยความสะดวก ถนนสายหลักได้แก่ สายสีคิ้ว - คลองไผ่-หนองน้ำใส และสาย กม.๙ -หนองหญ้าขาว-หนองน้ำใส

๒ การไฟฟ้า
การบริการกระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลหนองน้ำใสดำเนินการโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว สำนักงานอยู่ที่อำเภอสีคิ้ว
การบริการกระแสไฟฟ้าในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้วสามารถให้บริการชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประมาณ ๓,๒๕๐ ครัวเรือน


๓ การประปา
ตำบลหนองน้ำใส มีการผลิตน้ำประปาใช้เอง โดยเป็นการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บางหมู่บ้านก็เป็นระบบประปาบาดาล บางหมู่บ้านก็มีแหล่งน้ำธรรมชาติในการผลิตน้ำประปา ซึ่งสามารถให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองน้ำใสใช้ในการอุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี


๔ การสื่อสารโทรคมนาคม
การบริการสื่อสารภายในเขตเทศบาลตำบลหนองน้ำใสมีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขสีคิ้ว ตำบลหนองน้ำใส ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสามารถให้บริการดังนี้

การไปรษณีย์
- จำหน่ายตราไปรษณียากร/ตราไปรษณีย์เพื่อการสะสม
- ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ์ (EMS)
- รับชำระภาษีรถประจำปี
- รับชำระค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (บุคคลที่ ๓)
- จำหน่ายซองจดหมาย กล่อง ตู้รับไปรษณียภัณฑ์ วัสดุกันกระแทก
- พัสดุไปรษณีย์
- ไปรษณีย์รับประกัน
- ตู้รับไปรษณีย์เช่า

๕ การใช้ที่ดิน
เทศบาลตำบลหนองน้ำใส มีขนาดพื้นที่ ๑๐๑ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๖๓,๑๒๕ ไร่ โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินไปเป็นพื้นที่ชุมชนร้อยละ ๑๐.๕๓ ของพื้นที่ทั้งหมด รายละเอียดของการใช้ที่ดินแต่ละประเภทมีดังนี้

๑ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย บ้านพักอาศัยของชุมชนเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่เป็นหมู่บ้าน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น ๑๘ หมู่บ้าน โดยมีการพักอาศัยอย่างหนาแน่นเป็นกลุ่ม ๆ บางพื้นที่ก็มีการพักอาศัยเบาบาง กระจายลงไปเป็นลำดับในลักษณะบ้านสวนเกษตรเป็นส่วนใหญ่

๒ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ย่านพาณิชยกรรมของเทศบาลตำบลหนองน้ำใส โดยแบ่งเป็น ย่านพาณิชยกรรม หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองน้ำใส และพื้นที่ใกล้เคียง
สภาพโดยทั่วไปเป็นอาคารไม้ปลูกเรียงแถวอยู่บริเวณตอนปลายของถนนเทศบาล และบริเวณใกล้เคียงจะเป็นที่ตั้งของตลาดสดเทศบาล

๓ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นโรงงานแปรรูปหินทรายขนาดกลาง ร้านซ่อมเครื่องจักร เครื่องยนต์ ร้านเหล่านี้จะกระจัดกระจายทั่วไปในพื้นที่ชุมชน
     
๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลหนองน้ำใส จำนวน ๗ แห่ง ดังนี้
๑. โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม (ระดับมัธยม)
๒. โรงเรียนหนองน้ำใส (ระดับประถม)
๓. โรงเรียนคลองแจ้ง (ระดับประถม)
๔. โรงเรียนคลองไทร (ระดับประถม)
๕. โรงเรียนสง่า (ระดับประถม)
๖.โรงเรียนทับ ๖ พิทยาคาร (ระดับประถม)
๗. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

๕ ที่ดินประเภทสถานที่ราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การใช้ที่ดินประเภทนี้ประกอบด้วย สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำใส ,ที่ทำการไปรษณีย์ โทรเลข

๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ในเขตเทศบาลตำบลหนองน้ำใส มีวัดในพุทธศาสนาจำนวน ๑๒ แห่ง และสำนักสงฆ์ จำนวน ๕ แห่ง

๗ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม การใช้ที่ดินในการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ส่วนใหญ่มีรายได้จากภาคการเกษตร ประกอบอาชีพหลักคือ การทำไร่มันสัมปะหลัง อ้อย ข้าโพด ข้าว และการประกอบอาชีพการแปรรูปหินทราย ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เป็นอย่างมาก และเป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน และการขยายตัวของสภาพชุมชนอย่างต่อเนื่อง