ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑ แหล่งน้ำ
แหล่งน้ำ ส่วนใหญ่เป็นน้ำจืดที่ได้จากแหล่งน้ำผิวดิน ซึ่งสามารถใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

แหล่งน้ำในเขตเทศบาล

บ้านหนองน้ำใส หมู่ ๑ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ๕ แห่ง
- สระน้ำหลังวัดเขากระโดน ขนาด ๔๗,๒๕๐ ลบ.ม.
- สระน้ำหลังศาลาประชาคม ขนาด ๑๑,๐๐๐ ลบ.ม.
- สระน้ำตรงข้ามสถานีเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (DTAC) ขนาด ๑๓,๐๐๐ ลบ.ม.
- ฝาย/ทำนบ ๒ แห่ง

บ้านไทรงาม หมู่ ๒ มีแหล่งน้ำ จำนวน ๖ แห่ง

๑.แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ๒ แห่ง
- อ่างเก็บน้ำ ขนาด ๔๕,๐๐๐ ลบ.ม.
- คลอง ขนาด ๑๖ ? ๑,๐๐๐ ? ๒.๕ เมตร

๒.แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ๔ แห่ง
- สระน้ำข้างวัดชัยศรีคณาราม ขนาด ๑๑,๒๕๐ ลบ.ม.
- สระน้ำหลังวัดชัยศรีคณาราม ขนาด ๑๑,๐๐๐ ลบ.ม.
- สระน้ำ(คุ้มไทรงาม - การเกษตร) ขนาด ๑๔,๔๔๐ ลบ.ม.
- บ่อบาดาล ๑ แห่ง

บ้านหนองไทร หมู่ ๓ แหล่งน้ำ จำนวน ๓ แห่ง

๑.แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ๑ แห่ง
- คลอง ขนาด ๑๖? ๓,๐๐๐ ? 3.๕ เมตร

๒. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ๒ แห่ง
- สระน้ำ(ระบบประปา) ขนาด ๗,๕๐๐ ลบ.ม.
- สระน้ำ(ระบบประปา) ขนาด ๖,๓๐๐ ลบ.ม.

บ้านหนองเกตุ หมู่ ๔ แหล่งน้ำ จำนวน ๔ แห่ง

๑. แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ๒ แห่ง
- อ่างเก็บน้ำคลองมะเกลือ ขนาด ๗๕,๐๐๐ ลบ.ม.
- คลอง ขนาด ๑๖? ๓,๐๐๐ ? ๒.๕ เมตร

๒. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ๒ แห่ง
- สระน้ำ(ข้างวัดหนองเกตุ) ขนาด ๑๓,๕๐๐ ลบ.ม.
- ฝาย/ทำนบ ๑ แห่ง

บ้านใหม่สามัคคี หมู่ ๕ แหล่งน้ำ จำนวน ๔ แห่ง

๑. แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ๑ แห่ง
- คลอง ขนาด ๑๖? ๑,๕๐๐ ? ๒.๕ เมตร

๒. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ๓ แห่ง
- สระน้ำ(ศาลปู่ตา) ขนาด ๕,๖๒๕ ลบ.ม.
- สระน้ำ(สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส) ขนาด ๖,๒๕๐ ลบ.ม.
- บ่อบาดาล ๑ แห่ง

บ้านคลองไทร หมู่ ๖ แหล่งน้ำ จำนวน ๖ แห่ง

๑. แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ๑ แห่ง
- คลอง ขนาด ๑๖? ๑,๗๐๐? ๒.๕ เมตร

๒. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ๕ แห่ง
- สระน้ำ ขนาด ๒,๒๕๐ ลบ.ม.
- สระน้ำ ขนาด ๒,๒๕๐ ลบ.ม.
- ฝาย/ทำนบ ๒ แห่ง
- บ่อบาดาล ๑ แห่ง

บ้านสง่าพัฒนา หมู่ ๗ แหล่งน้ำ จำนวน ๕ แห่ง

๑ แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ๑ แห่ง
- คลอง ขนาด ๑๖? ๗,๐๐๐? ๒.๕เมตร

๒ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ๔ แห่ง
- สระน้ำ(ประปาหมู่บ้าน) ขนาด ๑๑,๒๕๐ ลบ.ม.
- สระน้ำ ขนาด ๓,๑๕๐ ลบ.ม.
- บ่อบาดาล ๒ แห่ง

บ้านโนนกระถินศรีประทาน หมู่๘ มีแหล่งน้ำ จำนวน ๔ แห่ง

๑. แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ๒ แห่ง
- คลอง ขนาด ๑๖? ๓,๕๐๐ ? ๒.๕ เมตร
- อ่างเก็บน้ำ ขนาด ๓๗,๕๐๐ ลบ.ม.

๒. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ๒ แห่ง
- บ่อบาดาล ๒ แห่ง

บ้านคลองแจ้ง หมู่ ๙ มีแหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง

๑. แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ๑ แห่ง
- อ่างเก็บน้ำ ขนาด ๔๘,๓๐๐ ลบ.ม.

บ้านโนนเพชร หมู่ ๑๐ มีแหล่งน้ำ จำนวน ๒ แห่ง

๑. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ๒ แห่ง
- สระน้ำ ขนาด ๘,๗๕๐ ลบ.ม.

บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ ๑๑ มีแหล่งน้ำ จำนวน ๒ แห่ง

๑. แหล่งน้ำตามธรรมชาติ 1 แห่ง
- คลอง ขนาด ๑๖? ๒,๐๐๐? ๒.๕ เมตร

๒. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ๑ แห่ง
- สระน้ำ ขนาด ๑๑,๖๐๐ ลบ.ม.

บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ ๑๒ แหล่งน้ำ จำนวน ๓ แห่ง

๑.แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ๓ แห่ง
- สระน้ำ ขนาด ๒๒,๕๐๐ ลบ.ม.
- บ่อบาดาล ๒ แห่ง

บ้านเขากระโดน หมู่ ๑๓ มีแหล่งน้ำ จำนวน ๓ แห่ง

๑ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ๓ แห่ง
- สระน้ำ ขนาด ๓,๑๒๐ ลบ.ม.
- บ่อบาดาล ๒ แห่ง

บ้านดงเค็ง หมู่ ๑๔ มีแหล่งน้ำ จำนวน ๓ แห่ง

๑. แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ๑ แห่ง
- คลอง(ยังไม่ได้ดำเนินการขุดลอก) ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร

๒. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ๒ แห่ง
- สระน้ำ ขนาด ๓,๐๐๐ ลบ.ม.
- บ่อบาดาล ๑ แห่ง

บ้านซับน้ำทิพย์ หมู่ ๑๕ มีแหล่งน้ำ จำนวน ๒ แห่ง

๑ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ๒ แห่ง
- สระน้ำ ขนาด ๘,๐๐๐ ลบ.ม.
- สระน้ำ ขนาด 750 ลบ.ม.

บ้านทรัพย์ทวี หมู่ ๑๗ มีแหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง
๑. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ๑ แห่ง
 - สระน้ำ ขนาด ๑๙,๑๒๕ ลบ.ม.

บ้านทับ ๖ หมู่ที่ ๑๘ มีแหล่งน้ำ จำนวน ๒ แห่ง

๑. แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ๑ แห่ง
- อ่างเก็บน้ำขนาด ขนาด ๑,๒๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.

๒. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ๑ แห่ง
- สระน้ำ ขนาด ๒๐,๑๒๐ ลบ.ม.

๒ ขยะ

ในเขตเทศบาลมีขยะประมาณ ๒๐ ตัน/วัน สามารถเก็บและกำจัดได้จำนวน ๑๘ ลบ.หลา/วัน มีการกำจัดขยะโดยวิธีขุดหลุมฝังกลบ และมีรถยนต์สำหรับเก็บขยะจำนวน ๒ คัน มีแหล่งที่ดินสำหรับกำจัดขยะจำนวน ๒ แห่ง อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองน้ำใส คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้ไม่ต่ำกว่า ๑๐ ปี