วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส(Vision)
 
เทศบาลตำบลหนองน้ำใสได้กำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ดังนี้ “หนองน้ำใสน่าอยู่   “มุ่งมั่นให้บริการ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
พันธกิจ (MISSION)
 
๑) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคมให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
๒) การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของคน สังคม และชุมชนให้มีคุณภาพ คุณธรรมมีความรัก ความสามัคคี และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
๓) การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการทางการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และการกีฬาและนันทนาการ
๔) การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และยกระดับงานด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบองค์รวมรวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย
๕) การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนที่เหมาะสมกับสภาวะ และบริบท และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวพระราชดำรัสในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
๖) การพัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับความเจริญเติบโต ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาบ้านเมืองที่น่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่
๗) การส่งเสริมความร่วมมือกันของทุกฝ่ายในการป้องกันและแก้ไขมลพิษด้านต่างๆ รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการบริการแต่ละด้าน ในการสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ