นโยบายการบริหารงาน

 

เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ดังนี้ “หนองน้ำใสน่าอยู่ มุ่งมั่นให้บริการ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จะบริหารงานด้วยความโปร่งใส และซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อพัฒนาองค์กรและตำบลหนองน้ำใสของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป