อำนาจหน้าที่

 

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

เทศบาลตำบลหนองน้ำใสมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล ซึ่งกำหนดให้เทศบาลมีอำนาจที่ที่ต้องทำในเขตเทศบาล การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และอำนาจหน้าที่ที่อาจจัดทำในเขตเทศบาล เทศบาลตำบลหนองน้ำใสยังได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส