สภาพทั่วไป

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

สภาพทั่วไป
ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว ประมาณ ๓๗ กิโลเมตร เป็นที่ราบสูงสลับเชิงเขา มีเนื้อที่โดยประมาณ ๑๐๑ ตารางกิโลเมตร หรือ ๖๓,๑๒๕ ไร่ ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เป็นเทศบาลตำบลหนองน้ำใสเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มีหมู่บ้านในเขตปกครองทั้งสิ้น ๑๘ หมู่บ้าน ๒๑ ชุมชน โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ    ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อกับ    ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ     ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ     ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี


    
    
  แผนที่แนวเขตเทศบาลตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา