สภาพทางสังคม

 

ด้านสังคม

๑ ชุมชน ดำเนินการจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลฯ ทั้งหมด ๒๑ ชุมชน

๒ ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดจำนวน ๑๒ แห่ง สำนักสงฆ์ ๕ แห่ง

๓ วัฒนธรรม ในเขตเทศบาลตำบลหนองน้ำใสประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ คือ วันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบุชา วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ มีการจัดประเพณีที่สำคัญเช่น วันสงกรานต์ วันออกพรรษา วันลอยกระทงเป็นต้น

๔ การศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลหนองน้ำใส มีสถานศึกษา ๗ แห่ง ได้แก่
๑. โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๒. โรงเรียนหนองน้ำใส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖
๓. โรงเรียนคลองแจ้ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖
๔. โรงเรียนคลองไทร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖
๕. โรงเรียนสง่า สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖
๖. โรงเรียนทับ ๖ พิทยาคาร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖
๗. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองน้ำใส เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล

๕ การสาธารณสุข ในเขตเทศบาลตำบลหนองน้ำใส มีศูนย์สุขภาพชุมชน ๑ แห่ง คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำใส ตั้งอยู่หมู่ ๑ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ให้บริการประชาชนในเขตตำบลหนองน้ำใสและตำบลใกล้เคียง และมีร้านขายยา ๕ แห่ง

๖ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส มีป้อมตำรวจหนองน้ำใส ๑ แห่ง ตั้งอยู่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ทำหน้าที่รักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน