สภาพทางเศรษฐกิจ

 

ด้านเศรษฐกิจ

๑ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

โดยทั่วไปของเทศบาลตำบลหนองน้ำใส จัดได้ว่าอยู่ในระดับปานกลางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ยังพึ่งพาการเกษตรกรรมเป็นหลัก เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศและสภาพของดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะต่อการเพาะปลูกพืชไร่ พืชสวน ผลไม้ ทำให้ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่และนอกจากนี้ยังมีอาชีพที่สำคัญ ได้แก่การเลี้ยงสัตว์ การพาณิชกรรม การอุตสาหกรรม และรับจ้าง

๒ การเกษตรกรรม

ลักษณะของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชนในเขตเทศบาล โดยมีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ เช่น การทำไร่มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด และการประกอบอาชีพการสกัดหินทราย

๓ การพาณิชกรรม

สำหรับการพาณิชกรรมในเขตเทศบาลตำบลหนองน้ำใสประกอบด้วย
- ตลาดสด
- ร้านอาหาร
- ร้านค้าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ
- ร้านขายของชำ
- ปั๊มน้ำมัน

๔ การท่องเที่ยว

ในเขตเทศบาลตำบลหนองน้ำใส มีสถานที่น่าสนใจและสวยงามมาก แต่ไม่มีการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลเช่น
- จุดชมวิวผาไทรงาม ที่ตั้ง บ้านสง่าพัฒนา ม. ๗
- เขาสวนหินงาม ที่ตั้ง บ้านคลองไทร ม. ๖
- จุดชมวิวเขาสอยดาว ที่ตั้ง บ้านคลองแจ้ง ม. ๙
- อ่างเก็บน้ำขุนนิยม ที่ตั้ง บ้านทรัพย์ทวี ม. ๑๗