หมู่บ้านในเขตเทศบาล

 
จำนวนหมู่บ้าน ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาได้แบ่งเขตการปกครองออก 18 หมู่บ้าน 

  

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนพื้นที่
รายชื่อกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน
หมายเหตุ
(ตร.ม.)
ไร่
1
หนองน้ำใส
3,595
2,247
นางสาวแสงจันทร์ พวงชมพู  087-9266221
2
ไทรงาม
4,062
2,539
นายอดิศักดิ์ ธรรมรักษ์  กำนัน081-7909645
3
หนองไทร
2,916
1,823
นางสังเวียน โชติจันทึก  085-7695158
4
หนองเกตุ
5,198
3,249
นางม่วย ทองลา  081-0679446
5
ใหม่สามัคคี
5,157
3,233
นางธมลวรรณ ควรฟุ้ง  0926092365
6
คลองไทร
14,614
9,133
นายประดิษฐ์ โคค้างพลู  0624017026
7
สง่าพัฒนา
8,114
5,071
นายทองอาน เวหน  081-1858756 
8
โนนกระถินศรีประทาน
8,666
5,416
นายไกรสร  สมานมิตร  089-0259248
9
คลองแจ้ง
10,133
6,333
นายประเสริฐ กุเวนไตรย์  088-4779699
10
โนนเพชร
4,934
3,084
นายสำราญ  พานสูงเนิน  062-3385609
11
หนองผักบุ้ง
5,967
3,729
นายชัยยุทธ เหมหา  095-4813810
12
ลาดพัฒนา
4,383
2,739
นายสมศักดิ์ อุตสาหะ  081-7306227
13
เขากระโดน
2,974
1,859
นายสงวนศักดิ์ กลิ่นศรีสุข  085-7659848
14
ดงเค็ง
3,333
2,083
นายประสิทธิ์ หุ้มไธสง  085-7758498
15
ซับน้ำทิพย์
8,532
5,333
นางญาณี ขอจงกลาง  086-1249857
16
ชุมสามเรณู
4,311
2,694
นายสุวรรณ สงนอก  089-8032550
17
ทรัพย์ทวี
1,857
1,161
นายสุพัฒ ไชยดุล  087-9034274
18
ทับ 6 พัฒนา
2,254
1,409
นายยงยุทธ บุตรราช  087-9008158
 
รวม
101
63,125