หน้าที่สำนักปลัดเทศบาล

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2498(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2511  หน้าที่ 20 ถึง หน้าที่21 ส่วนที่ 3 หน้าที่ของเทศบาล บทที่ 1 เทศบาลตำบล 

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล  ดังต่อไปนี้

(1)รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

(2)ให้มีบำรุงทางบกและทางน้ำ

(3)รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจักมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(4)ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(5)ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

(6)ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

(7)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(8)บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(9)หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฏหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล  ดังต่อไปนี้

(1)ให้มีน้ำสะอาดหรือการปะปา

(2)ให้มีโรงฆ่าสัตว์

(3)ให้มีตลาด

(4)ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

(5)บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

(6)ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

(7)ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(8)ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

(9)เทศพาณิชย์

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส มีภารกิจอำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ใน พระราชบํญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2546 และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยมีการกำหนดส่วนราชการ สำนักปลัด

สำนักปลัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และ ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล แบ่งเป็น ฝ่ายอำนวยการ  ฝ่ายปกครอง

1.ฝ่ายอำนวยการ

   -งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

   -งานการเจ้าหน้าที่

   -งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

   -งานส่งเสริมการเกษตร

   -งานสวัสดิการและสังคม

   -งานบริหารทั่วไป

2.ฝ่ายปกครอง

   -งานทะเบียนราษฎร

   -งานนิติการ

   -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   -งานกิจการสภาฯ

                               สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ

          ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการปกครองการบริหารจัดการที่ดี

          ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการที่ดี

          ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว