หน้าที่กองช่าง

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส มีภารกิจอำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ใน พระราชบํญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2546 และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยมีการกำหนดส่วนราชการ กองช่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบงานก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมายงานแผนการปฏบัติงานก่อสร้าง และซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล  และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งเป็น 

         -งานแบบแผนและก่อสร้าง

         -งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

         -งานวิศวกรรมโยธา

         -งานบริหารทั่วไป

                     สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

           ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน