สำนักปลัดเทศบาล

นางสาว กัญณภัทร ชำนาญดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
044985126

นางสาว กัญณภัทร ชำนาญดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
044-985126

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางดวงสมร ทองทับ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0652613549

นางสาวชัญญานุช ผดุงสิทธิกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
044985126

นายณรงค์ฤทธิ์ บุญสุข
นิติกรปฏิบัติการ
0878799334

นางสาวอภิญญา พิมพ์ทรัพย์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
0927155415

นางสาวธนิดา ธนาคมเพชร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
0862513499

ส.อ.หญิง พิมพ์แสง อรชุน
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
044985126

-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป
-

นายจิรายุ สำราญกลาง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
0830564042

-ว่าง-
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาววรรณิษา เสรีสิริพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0855809265

นางสาววิลาวัลย์ พรมพันธ์ใจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตร
0862493032

นายอธิวัฒน์ ปัทโย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
044985126

นายไกรสิทธิ์์ เถื่อนมูลละ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
0990122186

นาย สิทธิศักดิ์ เหมหา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
0961684219

นางคนึง น้อมจันทึก
พนักงานจ้างทั่วไป
044985126

นายไพรัตน์ นิลชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
0818791554

นายประสิทธิ์ พร้อมไธสงค์
จ้างเหมาบริการ
0862610167

นายสุชาติ ศรีอำไพ
จ้างเหมาบริการ
-

นายแสงชัย รักษาภักดี
จ้างเหมาบริการ
-

นายไสว หาณรงค์
จ้างเหมาบริการ
-