สำนักปลัดเทศบาล

นาง เพ็ญศรี โคจรานนท์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
094-1690636

นางสาว กัญณภัทร ชำนาญดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
0652244265

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาวชัญญานุช ผดุงสิทธิกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
044985126

นางดวงสมร ทองทับ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0652613549

นายณรงค์ฤทธิ์ บุญสุข
นิติกรปฏิบัติการ
0878799334

นางสาวธนิดา ธนาคมเพชร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
0862513499

นางสาวอภิญญา โชติจันทึก
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
0927155415

ส.อ.หญิง พิมพ์แสง อรชุน
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
044985126

นายจิรายุ สำราญกลาง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
0830564042

นางสาววรรณิษา เสรีสิริพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0855809265

นางสาววิลาวัลย์ พรมพันธ์ใจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตร
0862493032

นายอธิวัฒน์ ปัทโย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
044985126

นายไกรสิทธิ์์ เถื่อนมูลละ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
0990122186

-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
0961684219

นางสาวชลธิชา พิผ่วนนอก
ผู้ช่วยทะเบียน
044985126

นางคนึง น้อมจันทึก
พนักงานจ้างทั่วไป
044985126

นายไพรัตน์ นิลชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
0818791554

นายประสิทธิ์ พร้อมไธสงค์
จ้างเหมาบริการ
0862610167

นายแสงชัย รักษาภักดี
จ้างเหมาบริการ
-

นายไสว หาณรงค์
จ้างเหมาบริการ
-