หัวหน้าส่วนราชการ

-ว่าง-
ปลัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

-

นางวรนุช ขาวศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

044-985126

-ว่าง-
รองปลัดเทศบาล

-

-ว่าง-
ผอ.กองสาธารณสุขฯ

-

นายกิตติพงษ์ เลาหะนันท์
รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองสาธารณสุข

044985126


นางเพ็ญศรี โคจรานนท์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

044985126

นาง วรนุช ขาวศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง

044985126

นางวรนุช ขาวศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

044985126


นายกิตติพงษ์ เลาหะนันท์
ผู้อำนวยการกองช่าง

0949399355

-ว่าง-
ผอ.กองการศึกษา

-