กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายกิตติพงษ์ เลาหะนันท์
ผู้อำนวยการกองช่าง รก.ผอ.กองสาธารณสุข
044985126

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


นางสายสมร พอกพูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0844762461

นายผดุงวิทย์ ศรีทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
0898478108

นายประสาท ประจง
พนักงานขับรถยนต์
0884809532

นายป่อง พานสูงเนิน
คนงานทั่วไป
0862441237

นายศักดิ์สมนึก พอกพูล
พนักงานจ้างทั่วไป
0934805325

นายวินัย สังข์จันทึก
พนักงานจ้างทั่วไป
0860720902

นายสุชาติ ศรีอำไพ
จ้างเหมาบริการ
044985126