กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายประสิทธิชัย นางาม
รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองสาธารณสุข
044985126

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


นางสายสมร พอกพูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0844762461

นายประสาท ประจง
พนักงานขับรถยนต์
0884809532

นายผดุงวิทย์ ศรีทรัพย์
คนงานทั่วไป
0898478108

นายป่อง พานสูงเนิน
คนงานทั่วไป
0862441237

นายวิทยา เกิดโมลี
คนงานทั่วไป
0973411134

นายศักดิ์สมนึก พอกพูล
พนักงานจ้างทั่วไป
0934805325

นส.ชลธิชา พิผ่วนนอก
พนักงานจ้างทั่วไป
0903746148

นายวินัย สังข์จันทึก
พนักงานจ้างทั่วไป
0860720902