กิจการสภา
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564