รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
019 ITA2567รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี เป็นรายงานผลของปีพ.ศ.2566 ครบองค์ประกอบ 8 ข้อ