แผนพัฒนาบุคลากร
พรบ.แรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๑๘