แผนพัฒนาบุคลากร
พรบ.แรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๔