กองช่าง

นายกิตติพงษ์ เลาหะนันท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
0949399355

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่าย


นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ
นายช่างโยธา


นายณฐพล ปรมัตถ์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
044985126

นายฉัตรชัย เผ่าสอน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
0812948886

นางสาววิภาดา คึมสูง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
09817984446

นายณรงค์ พลโดด
คนงานทั่วไป
0621951049

นายกิตติชัย ปรีอารมย์
คนงานทั่วไป
0883651184