สมาชิกสภาเทศบาล

นายดาวรุ่ง ลำขุนทด
ประธานสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส
0934899698

นายประดิษฐ์ ปานทอง
รองประธานสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส
0932536107

นายณรงค์ฤทธิ์์ บุญสุข
เลขานุการสภาเทศบบาลตำบลหนองน้ำใส
0878799334

นายสุเทพ พานิชรำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส เขต 1
085733953

นายขวัญชัย จันทร์เพ็ชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส เขต 1
0810707106

นายพิทักษ์ ห้อยไธสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส เขต 2
0981533778

นายสุทิน พิผ่วนนอก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส เขต 2
0810733953

นางถาวร สุดหา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส เขต 1
0817604723

นางสาวทิวาพร ศิลสุขติภาพสรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส เขต 1
0627379393

นางสาวยุภาภรณ์ ชาสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส เขต 2
0983905107

นายจิระเดช ญาติรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส เขต 2
0833757465

นางสุเนตร ขอต่อกลาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส เขต 1
0817604723

นายอุดม ทองนอก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส เขต 2
0989748935