ข้อมูลประชากร


ประชากร

จำนวนประชากรแยกตามเพศ ในเขตเทศบาลตำบลหนองน้ำใส มีประชากรทั้งสิ้น ๑๓,๓๐๑คน แยกเป็นชาย ๖,๖๓๖ คน หญิง ๖,๖๖๕ คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๕,๒๖๓ ครัวเรือน ลักษณะโครงสร้างของประชากรโดยทั่วไป เป็นคนท้องถิ่นดั้งเดิม ดำรงชีวิตอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน จะมีมาจากถิ่นอื่นบ้างเล็กน้อย ได้แก่ ข้าราชการและประชากรที่เข้ามาประกอบอาชีพค้าขายเป็นครั้งคราว โดยจำนวนประชากรแยกได้ ดังนี้

 

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
หนองน้ำใส
๖๙๒
๕๑๘
๔๘๓
๑,๐๐๑
ไทรงาม
๔๙๐
๖๗๒
๖๙๓
๑,๓๖๕
หนองไทร
๒๔๙
๒๔๔
๒๖๑
๕๐๕
หนองเกตุ
๒๐๘
๒๙๒
๒๘๓
๕๗๕
ใหม่สามัคคี
๔๕๖
๕๙๔
๖๐๖
๑,๒๐๐
คลองไทร
๕๕๘
๕๙๓
๖๑๑
๑,๒๐๔
สง่าพัฒนา
๓๒๘
๔๗๖
๔๗๔
๙๕๐
โนนกระถินศรี
๓๓๕
๔๙๐
๔๕๘
๙๔๘
คลองแจ้ง
๓๖๐
๓๖๗
๓๖๑
๗๒๘
๑๐
โนนเพชร
๒๔๘
๒๘๔
๒๗๐
๕๕๔
๑๑
หนองผักบุ้ง
๑๓๓
๑๖๘
๑๘๐
๓๔๘
๑๒
ราษฎร์พัฒนา
๓๖๒
๕๘๖
๕๘๙
๑,๑๗๕
๑๓
เขากระโดน
๑๑๓
๒๐๙
๒๑๗
๔๒๖
๑๔
ดงเค็ง
๗๖
๑๒๒
๑๔๗
๒๖๙
๑๕
ซับน้ำทิพย์
๑๒๗
๑๕๕
๑๕๗
๓๑๒
๑๖
ชุมสามเรณู
๘๓
๑๒๖
๑๔๓
๒๖๙
๑๗
ทรัพย์ทวี
๒๔๒
๓๖๕
๓๗๕
๗๔๐
๑๘
ทับ ๖ พัฒนา
๒๐๑
๓๖๖
๓๕๔
๗๒๐
รวม
 
๕,๒๖๓
๖,๖๓๖
๖,๖๖๕
๑๓,๓๐๑


ที่มา: สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ณ วันที่ 17 เดือนตุลาคม ๒๕๖๖