ข้อมูลประชากร


ประชากร

จำนวนประชากรแยกตามเพศ ในเขตเทศบาลตำบลหนองน้ำใส มีประชากรทั้งสิ้น ๑๒,๗๔๒คน แยกเป็นชาย ๖,๔๒๘ คน หญิง ๖,๓๑๔ คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๔,๒๖๘ ครัวเรือน ลักษณะโครงสร้างของประชากรโดยทั่วไป เป็นคนท้องถิ่นดั้งเดิม ดำรงชีวิตอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน จะมีมาจากถิ่นอื่นบ้างเล็กน้อย ได้แก่ ข้าราชการและประชากรที่เข้ามาประกอบอาชีพค้าขายเป็นครั้งคราว โดยจำนวนประชากรแยกได้ ดังนี้

 

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
หนองน้ำใส
๕๓๐
๔๗๐
๔๔๓
๙๑๓
ไทรงาม
๔๐๔
๖๔๘
๖๓๗
๑,๒๘๕
หนองไทร
๒๒๖
๒๘๖
๒๗๑
๕๕๗
หนองเกตุ
๑๖๘
๓๑๐
๒๙๑
๖๐๑
ใหม่สามัคคี
๓๗๒
๕๖๕
๕๗๔
๑,๑๓๙
คลองไทร
๔๓๖
๕๘๐
๔๒๗
๑,๑๐๗
สง่าพัฒนา
๒๗๒
๔๗๓
๔๗๖
๙๔๙
โนนกระถินศรี
๒๖๗
๔๕๐
๔๓๖
๘๘๖
คลองแจ้ง
๒๘๘
๓๓๘
๓๒๓
๖๖๑
๑๐
โนนเพชร
๑๙๕
๒๖๕
๕๒๕
๕๑๗
๑๑
หนองผักบุ้ง
๑๑๖
๑๙๗
๑๘๓
๓๘๐
๑๒
ราษฎร์พัฒนา
๓๐๑
๕๕๗
๕๖๖
๑,๑๒๓
๑๓
เขากระโดน
๙๙
๑๙๗
๑๙๙
๓๙๖
๑๔
ดงเค็ง
๖๔
๑๒๔
๑๓๑
๒๕๕
๑๕
ซับน้ำทิพย์
๑๐๕
๑๔๒
๑๔๙
๒๙๑
๑๖
ชุมสามเรณู
๖๑
๑๐๓
๑๒๑
๒๒๔
๑๗
ทรัพย์ทวี
๒๐๕
๓๖๖
๓๘๙
๗๕๕
๑๘
ทับ ๖ พัฒนา
๑๕๘
๓๕๗
๓๔๕
๗๐๒
รวม
 
๔,๒๖๘
๖,๔๒๘
๖,๓๑๔
๑๒,๗๔๒


ที่มา: สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๕