วัด/โรงเรียน

 

การศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลหนองน้ำใส มีสถานศึกษา ๗ แห่ง ได้แก่

๑. โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๒. โรงเรียนหนองน้ำใส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖
๓. โรงเรียนคลองแจ้ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖
๔. โรงเรียนคลองไทร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖
๕. โรงเรียนสง่า สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖
๖. โรงเรียนทับ ๖ พิทยาคาร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖
๗. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองน้ำใส เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล


วัด ในเขตเทศบาลตำบลหนองน้ำใส มีทั้งหมด ๒๐ แห่ง ได้แก่

๑.) บ้านหนองน้ำใส  ๑. วัดเขากระโดนวนาราม
๒.)บ้านไทรงาม  ๑.วัดชัยศรีคณาราม ๒. สำนักสงฆ์นาครัตนพล   
๓.)บ้านหนองไทร  ๑.วัดหนองไทร    
๔.)บ้านหนองเกตุ   ๑. วัดหนองเกตุ    
๕.)บ้านคลองไทร   ๑.วัดคลองไทรสิทธาราม  ๒.สำนักสงฆ์คลองไทรธรรมสถาน  ๓.สำนักสงฆ์สวนหินมงคลธรรมทายาท ๔.สำนักสงฆ์ภูผาสูงเขาแดนลาว
๖.)บ้านสง่าพัฒนา   ๑.วัดสง่าวนาราม   ๒.สำนักสงฆ์ภูแสงทองเพียงฟ้า   
๗.)บ้านโนนกระถินศรีประทาน ๑.วัดแก้วสัมฤทธิ์ศรีประทาน   
๘.)บ้านคลองแจ้ง ๑.วัดคลองแจ้งศรีสุนาราม ๒.สำนักสงฆ์เขาโปร่งนก  
๙.)บ้านโนนเพชร  ๑.วัดป่าสามัคคีธรรม   
๑๐.)บ้านหนองผักบุ้ง ๑.วัดราษฏร์สามัคคีธรรมวนาราม   
๑๑.)บ้านซับน้ำทิพย์  ๑. วัดธารน้ำทิพย์ ๒.วัดโปร่งเกตุ  
๑๒.)บ้านชุมสามเรณู  ๑.วัดไตรมิตรนพคุณ    
๑๓.)บ้านทรัพย์ทวี   ๑.วัดทันนิคมพัฒนาราม