ประกาศคำสั่ง
บันทึกแจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลหนองน้ำใสให้กับพนักงานเทศบาล ได้รับทราบทั่วกัน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส