ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอใช้ที่ราชพัสดุ ตามหนังสือ มท 0808.2/ว3458 วันที่ 22 -08-2566