ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ITA-O16 ความก้าวหน้า การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ(Excel)