ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ITA-O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี 2566 (Excel)