แผนพัฒนาบุคลากร
018 ITA2567แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ.2567 เทศบาลมี ครบ 3 องค์ประกอบ