แผนพัฒนาบุคลากร
พรบ.สถานบริการ(ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๐๙