แผนพัฒนาบุคลากร
พรบ.สถานบริการ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๑