แผนพัฒนาบุคลากร
พรบ.สถานบริการ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๕