แผนพัฒนาบุคลากร
พรบ.สถานบริการ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๗