แผนพัฒนาบุคลากร
พรบ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๔๔